23. konference Klimatizace a větrání 2019


INSTRUKCE PRO NAPSÁNÍ PŘÍSPĚVKU ...
(NÁZEV MŮŽE POKRAČOVAT NA 2. ŘÁDEK)

Karel Větrák1, Kvído Klimatizátor2

1Společnost pro techniku prostředí
2Klimatizace snadno a rychle s.r.o.
herbert.chladivo@stp.cz, kvido@klima-snadno.cz

ANOTACE

Pro napsání příspěvku používejte prosím MS Word. Každá část příspěvku má definovaný styl a pokud všechny dodržíte, usnadníte práci sobě i nám.

Název příspěvku je písmem Arial 14 b., tučně (styl "NÁZEV"), mezera před názvem 18 b., za názvem 6 b. Autor (autoři) jsou písmem Times 12 b., tučně, následuje mezera za textem 6 b. (styl "Autor"). Pracoviště a kontakt na autora je písmem Times 12 b., obyčejné, následuje mezera za textem 2 b. (styl "Pracoviště"). Pokud příspěvek zpracoval pouze jeden autor nebo tým ze stejného pracoviště, vymažte prosím horní indexy 1 a 2. Všechny položky hlavičky příspěvku jsou centrovány.

ÚVOD

Nadpisy kapitol jsou písmem Times 12 b., tučně, velká písmena. Před nadpisem kapitoly je mezera 12 b. (styl "NADPIS 1"). Za nadpisem kapitoly je mezera 2 b.

Podnadpis

V případě, že potřebujete rozdělit kapitolu na několik dílčích celků použijte podnadpisy. První podnadpis je písmem Times 12 b., tučně (styl "Nadpis 2").

Druhý podnadpis

Druhý podnadpis je písmem Times 12 b., tučně, kurzíva (styl "Nadpis 3"). Za podnadpisy kapitol je mezera 2 b. Pro třídění textu do položek použijte styl " • Položky".

  • Položka 1
  • Položka 2

Tělo příspěvku je písmem Times 12 b. (styl "Normální; Text"). Nepoužívejte odsazení prvního řádku odstavce. Pro oddělení odstavců použijte klávesu Enter (vznikne tak mezera za posledním řádkem odstavce 12 b.).

Hlavičku s logem konference neměňte, zobrazí se pouze na první straně příspěvku! Šířka všech okrajů je 2,5 cm. Nadpisy kapitol zvolte dle vlastního uvážení podle jejich obsahu. Zde uvedené nadpisy jsou smyšlené, článek by však měl obsahovat ANOTACI, ZÁVĚR, SEZNAM LITERATURY popř. SEZNAM OZNAČENÍ.

Obrázky vkládejte pokud možno do míst, kde se o nich v textu zmiňujete. Sborník konference bude vytištěn černobíle s odstíny šedé barvy, proto dbejte na kvalitu a případnou barevnou škálu obrázků. Před odesláním doporučujeme příspěvek vytisknout a zkontrolovat, zda jsou obrázky čitelné (dbejte i na výšku textu v obrázku, hlavně pak v grafech!). Šířka obrázku by neměla překročit šířku sloupce textu tj. 160 mm. Obtékání textu by mělo být nastaveno nahoře i dole. Obrázky vycentrujte.

logo
Obr. 1 Popis obrázku je umístěn pod obrázkem. Písmo Times 12 b., kurzíva, mezera
za popisem 12 b. (styl „Popis obrázku“). Číslování proveďte tučně.

Rovnice pište v editoru rovnic (Microsoft Equation) a očíslujte je. Velikost písma v rovnicích je 14 b., dolní a horní index 8 b., font Times, kurzíva (číslice obyčejné). Číslo rovnice je písmem Times (obyčejné, velikost 12 b.) a je zarovnáno vpravo (styl "Rovnice").

E = mc2 (1)

TEORIE

Odkazy na použitou literaturu vkládejte do textu ve formě čísel v hranaté závorce [1], které odpovídá číslu v seznamu literatury (předposlední kapitola). Písmo seznamu je opět Times 12 b. (styl "Literatura"). Vlastní text je odsazen tabelátorem 0,9 cm od levého okraje odstavce. Při citaci se snažte dodržet ČSN ISO 690.

VÝSLEDKY

Tabulku vkládejte poblíž textu, ve kterém se o ní zmiňujete. Písmo nadpisu v tabulce je Times velikosti 12 b., tučně. Text v tabulce je Times 12 b., obyčejné. Pokud je vaše tabulka obsáhlejší, je možné velikost písma zmenšit (dbejte však na čitelnost textu). Texty v tabulce jsou vycentrované. Tabulka je ohraničená jednoduše. Nahoře a dole čarou tloušťky 1 ? b., nadpisy v tabulce jsou od konkrétních informací odděleny čarou ? b. Za tabulkou nechte jeden volný řádek. Nevkládejte tabulky jako obrázek!

Tab. 1 Popis tabulky je nad tabulkou, Times 12 b., kurzíva, mezera před i za popisem tabulky
6 b. (styl „Popis tabulky“). Číslování proveďte tučně.
tabulka

ZÁVĚR

Soubor s příspěvkem nazvěte dle vzoru:

Příjmení + N _v1

kde číslo příspěvku N použijí autoři, kteří zaregistrovali více než jeden příspěvek (N = 1,...n); X je pak číslo verze příspěvku. Při prvním podání příspěvku budou všechny názvy končit na v1. Například příspěvek autora tohoto textu bude: Chladivo1_v1.

Maximální délka je 8 stran A4. Všechny příspěvky budou podrobeny recenzi jazykové, grafické i odborné.

Dbejte na to, aby řádek nekončil jednopísmennou předložkou, spojkou či číslem jehož jednotka je na dalším řádku atp. MS Word toto neumí opravit - v takovém případě vložte pevnou mezeru (Ctrl+Shift+mezerník). Především však platí, že každý autor je zodpovědný za jazykovou a technickou správnost svého příspěvku.

LITERATURA

[1] CHLADIVO J., KLIMATIZÁTOR K. Klimatizace snadno a rychle. Příručka projektanta, Kutil syn, 2002
[2] SPLIT T. Experimental and numerical study of cooling systems. ASHRAE Transactions, 77(1): 1028 - 1036, 1971
[3] České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Domovská stránka univerzity, aktualizováno 22.5.2007. Dostupné z: <http://www2.fs.cvut.cz>.

SEZNAM OZNAČENÍ

c měrná tepelná kapacita [ J.kg-1.K-1]
t teplota [ °C ]
ρ hustota [ kg.m-3 ]

Poslední věta příspěvku je vyhrazena pro případné poděkování (nepovinné). Děkujeme, že používáte tyto instrukce.

Instrukce pro napsání příspěvku ve formátu PDF
HOTOVÉ PŘÍSPĚVKY
zasílejte do 31. 10. 2009 ve formátu *.doc
na adresu


© STP ČR 2011-2019 Provozováno prostřednictvím publikačního systému TOPINFO CMS Topinfo CMS